Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden worden verstaan onder:

Opdrachtgever:
degene die de overeenkomst met MKB VerzuimSupport aangaat;

MKB VerzuimSupport:
opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht

Opdracht:
het ten behoeve van de opdrachtgever leveren van diensten.

Artikel 2. Toepassing
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen MKB VerzuimSupport en opdrachtgevers.

Per opdracht kunnen aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door MKB VerzuimSupport schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met MKB VerzuimSupport voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 3. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding
In de offertes van MKB VerzuimSupport wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Alle offertes zijn vrijblijvend.

De geldigheid van offertes is beperkt tot 30 dagen na uitgifte, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Een samengestelde prijsopgave verplicht MKB VerzuimSupport niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Alleen een schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever verbindt MKB VerzuimSupport tot het uitvoeren van een opdracht.

De overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle voor de opdrachtuitvoering benodigde informatie heeft verstrekt.

MKB VerzuimSupport zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 4. Ter beschikking stellen informatie
Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen verstrekt de opdrachtgever alle door MKB VerzuimSupport benodigde informatie uiterlijk 2 weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders vastgelegd.

Artikel 5. Inschakelen van externe deskundigen

De opdrachtgever committeert zich aan het correct uitvoeren van verplichtingen die volgen uit de wet verbetering poortwachter en de aanwijzingen van MKBVerzuimSupport en/of bedrijfsarts. Hieronder valt ook het inschakelen van externe deskundigen. Bij het niet correct naleven van deze verplichtingen en/of het opvolgen van aanwijzingen is MKBVerzuimSupport nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij opdrachtgever bewijst dat de schade ook zou zijn geleden indien zij voornoemde verplichtingen en/of aanwijzingen correct was nagekomen.

Artikel 6. Tarieven en kosten van de opdracht
De geldende tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn vermeld op de door MKB VerzuimSupport aan de opdrachtgever verstrekte offerte. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven en kosten in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven zijn de tarieven tevens exclusief de met de opdracht samenhangende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, huur van ruimtes, secretariaats- en administratiekosten.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
De betaling van de geleverde diensten dient te geschieden binnen de tussen MKB VerzuimSupport en de opdrachtgever overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de declaratiedatum.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand, zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort de betalingsverplichting niet op en dient binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever aan MKB VerzuimSupport schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt.

Als blijkt dat het gefactureerde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen op de bankrekening van MKB VerzuimSupport is bijgeschreven, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vordering van MKB VerzuimSupport terstond opeisbaar.

Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever vanaf de op grond van de hierboven vermelde bepaling geldende vervaldatum tot en met de dag van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

Indien terzake van de betaling van de declaratie door de opdrachtgever (buiten)-gerechtelijke incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn alle door MKB VerzuimSupport gemaakte daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt MKB VerzuimSupport zich tevens het recht voor de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen terzake van de overeenkomst op te schorten of de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, één en ander onverminderd de overige rechten van MKB VerzuimSupport.

Artikel 8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien beide partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal MKB VerzuimSupport dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.

De annuleringskosten van mogelijk reeds gereserveerde accommodatie of kosten voor no-show of niet-tijdig annuleren van een afspraak bij de bedrijfsarts of andere externe deskundigen, komen steeds voor rekening van de opdrachtgever.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal MKB VerzuimSupport de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerkosten, zijn die voor rekening van de opdrachtgever. Dit zal schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden.

Artikel 9. Ontbinding en annulering van een opdracht
Indien een opdrachtgever of MKB VerzuimSupport niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeien, is MKB VerzuimSupport respectievelijk de opdrachtgever, na ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en met directe ingang van rechtswege te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever respectievelijk MKB VerzuimSupport.

In geval van betalingsonvermogen, aanvraag van faillissement, aanvraag van surséance van betaling, aanbieding van een crediteurenakkoord, beslaglegging of dreigende beslaglegging ten laste van de opdrachtgever respectievelijk MKB VerzuimSupport, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever respectievelijk MKB VerzuimSupport, is de opdrachtgever c.q. MKB VerzuimSupport direct in verzuim en kan MKB VerzuimSupport respectievelijk de opdrachtgever de overeenkomst met directe ingang van rechtswege ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever respectievelijk MKB VerzuimSupport, zonder dat daartoe een opzegtermijn of ingebrekestelling is vereist.

Bij een ontbinding heeft MKB VerzuimSupport recht op een redelijke compensatie. Deze redelijke compensatie wordt vastgesteld op de kosten verbonden aan de door MKB VerzuimSupport in het kader van de overeenkomst reeds aangegane externe verplichtingen.

MKB VerzuimSupport houdt in geval van een ontbinding aanspraak op betaling door de opdrachtgever van de declaraties voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden, waarbij de in het kader van de werkzaamheden tot stand gebrachte materialen ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.


Artikel 10. Intellectueel eigendomsrecht
Alle door MKB VerzuimSupport geleverde zaken, waaronder mede begrepen rapporten, adviezen, overeenkomsten, protocollen, software, (elektronische) bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB VerzuimSupport worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit. Genoemde zaken blijven eigendom van MKB VerzuimSupport totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met MKB VerzuimSupport gesloten overeenkomsten is nagekomen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB VerzuimSupport is een opdrachtgever niet gerechtigd tot gebruikmaking van kennis, werkwijzen, aanpak en materialen. Evenmin mag één en ander worden doorverkocht of op andere wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, voor welk doel dan ook. MKB VerzuimSupport behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid
MKB VerzuimSupport is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. MKB VerzuimSupport zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van MKB VerzuimSupport aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van MKB VerzuimSupport, haar werkwijze e.d.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor tekortkomingen kan slechts voortvloeien uit de in artikel 3 genoemde verplichtingen en eventuele verplichtingen voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst door MKB VerzuimSupport schriftelijk zijn toegezegd. De aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt overigens begrensd tot het bedrag van het honorarium dat MKB VerzuimSupport voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, met een maximum van € 5000,00. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een half jaar, geldt een verdere begrenzing tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden, met een maximum van € 5000,00. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MKB VerzuimSupport in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever vervallen. De opdrachtgever kan de schade tot 1 jaar na het afronden van de opdracht melden. MKB VerzuimSupport behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een opdracht aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Het behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen MKB VerzuimSupport en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen
Indien tussen de opdrachtgever en MKB VerzuimSupport een geschil optreedt trachten partijen in minnelijk overleg tot een regeling te komen. Wanneer een regeling in der minne niet mogelijk is zal het geschil in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Artikel 15. Overige voorwaarden
In gevallen waar dit reglement niet voorziet beslist MKB VerzuimSupport.

Artikel 16. Werking.

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Iens, 26-11-2019.